รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สระแก้ว
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลตำบลป่าไร่ 0.32 0.00
3251000252402 1.16 0.00
ทสจ.สระแก้ว 6.31 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th