รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นครราชสีมา
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านละกอ หมู่ 4 81.82 0.00    
ป่าทำเลสาธารณประโยชน์ บ้านอุดมทรัพย์ 39.00 0.00    
ป่าสาธารณประโยชน์ บ้านตาเงิน 142.53 0.01    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th