รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นครราชสีมา
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.โนนไทย 3.74 0.00
saraban_06300604@dla.go.th 263.35 0.01
อบต.ดอนมัน 197.67 110.89
อบต.หนองหอย 12.46 0.00
เทศบาลตำบลพันดุง 88.54 0.00
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 68.66 0.00
เทศบาลตำบลโนนสูง 24.33 0.53
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 1.41 8.88
อบต.หลุมข้าวจังหวัดนครราชสีมา 10.44 0.00
nat.7.2520@Gmail.com 15.66 0.00
เทศบาลตำบลหัวทะเล 66.59 0.00
อบต.วังหมี 4.99 0.00
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 44.72 43.15
ttom2569@gmai.com 3.91 0.00
อบต.ทุ่งอรุณ 7.90 0.00
อบต.โคกกลางจังหวัดนครราชสีมา 9.57 0.00
อบต.กุดจิก 0.66 0.00
อบต.หนองหญ้าขาว 15.45 5.61
เทศบาลตำบลโคกสูงจังหวัดนครราชสีมา 1.25 0.07
อบต.กุดจอก 2.02 0.00
อบต.นางรำ 1.11 0.00
นางสาววิชุดาแสงงาม 17.33 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 3.00 0.00
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 17.22 0.00
เทศบาลตำบลมะค่า 2.79 357.57
อบต.โป่งแดงจังหวัดนครราชสีมา 1.02 0.00
อบต.หนองยางจังหวัดนครราชสีมา 15.81 350.33
อบตดอนมัน 9.72 154.42
อบต.หนองพลวงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา 1.53 0.03
สุนารี 0.95 0.00

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th