รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สุรินทร์
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.คาละแมะ 23.42 0.43
อบต.เป็นสุข 16.67 0.00
อบต.ตาอ็อง 5.67 0.00
krokreaw.161@hotmail.com 1.66 0.00
เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 22.83 0.00
อบต.กระเบื้อง 29.41 0.00
อบต.เทพรักษา 0.50 0.00
อบต.สนม 13.16 0.00
เทศบาลตำบลศีขรภูมิ 151.71 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th