รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ชัยภูมิ
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 25.00 0.00    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th