รายละเอียดโครงการของจังหวัด : กาฬสินธุ์
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลตำบลผาเสวย 5.14 0.00
เทศบาลตำบลท่าคันโท 12.37 0.00
อบต.กมลาไสย 42.18 0.00
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 427.40 796.78
เทศบาลตำบลนาคู 24.48 0.04
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th