รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ลำพูน
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 0.23 0.00
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 3.72 48.14
เทศบาลตำบลเหมืองง่า 13.02 0.00
เทศบาลตำบลต้นธง 2.15 66.42
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 1.51 0.36
เทศบาลเมืองลำพูน 21.83 692.11
เทศบาลตำบลอุโมงค์ 64.34 173.52
เทศบาลตำบลลี้ 11.89 0.00
เทศบาลตำบลประตูป่า 4.89 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1.55 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 1.39 0.00
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 0.66 0.00
เทศบาลตำบลทาสบเส้า 0.32 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 0.92 0.00
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 54.44 0.00
เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 6.31 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจังหวัดลำพูน 35.49 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว 2.03 0.00
เทศบาลตำบลวังดิน 142.74 0.00
เทศบาลตำบลแม่แรง 1.15 0.00
เทศบาลตำบลป่าสัก 53.41 0.00
เทศบาลตำบลบ้านกลาง 55.58 68.03
เทศบาลตำบลอุโมงค์ลำพูน 71.90 26.59
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th