รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ลำปาง
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 10.25 649.71
สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด 23.01 9.72
อบต.บ่อแฮ้ว 0.14 0.00
เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 9.69 0.00
อบต.เสริมขวา 65.96 0.00
อบต.วังทองจังหวัดลำปาง 0.23 0.00
เทศบาลตำบลแม่ปุ 3.47 0.00
bandonglp@gmail.com 3.09 0.26
เทศบาลตำบลแม่เมาะ 19.50 0.00
อบต.วังแก้ว 1.82 0.00
เทศบาลตำบลเสริมงาม 12.39 0.04
เทศบาลตำบลบ้านสา 15.54 0.00
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 9.27 258.71
เทศบาลตำบลเวียงตาล 271.16 36.12
เทศบาลตำบลไหล่หิน 42.18 3,620.52
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 4.85 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางจังหวัดลำปาง 5.70 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 62.69 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกจังหวัดลำปาง 14.83 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย 1.95 0.00
เทศบาลนครลำปาง 11.70 885.53
เทศบาลตำบลแม่มอก 28.63 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 208.56 0.00
เทศบาลตำบลเกาะคา 37.20 21.77
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th