รายละเอียดโครงการของจังหวัด : อุตรดิตถ์
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.น้ำอ่าง 9.73 0.00
อบต.ท่าแฝก 14.69 0.00
อบต.หาดล้า 14.12 0.00
อบต.แสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 21.27 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th