รายละเอียดโครงการของจังหวัด : แพร่
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.หัวฝายจังหวัดแพร่ 1.25 0.00
อบต.ร่องฟอง 9.88 2.05
อบต.ป่าแดงจังหวัดแพร่ 5.03 0.00
เทศบาลเมืองแพร่ 9.80 0.00

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th