รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เพชรบุรี
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.บ้านกุ่มจังหวัดเพชรบุรี 7.57 0.00
อบต.บ้านหาด 6.34 25.13
pilin_33333@hotmail.com 0.70 0.00
เทศบาลตำบลบางตะบูน 492.77 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th