รายละเอียดโครงการของจังหวัด : พังงา
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.นบปริง 16.86 0.00
ทต.ลำแก่น 0.59 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th