รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ปัตตานี
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
เทศบาลเมืองปัตตานี 259.51 19.50
ทสจ.ปัตตานี 5.75 14.28

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th