รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ชัยนาท
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบจ.ชัยนาท 2.43 0.00
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา 4.20 0.00
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา 4.80 0.76

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th