รายละเอียดโครงการขององค์กร : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี
โครงการ  
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 7    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 6    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 13    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 4    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 3    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 1    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 15    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 17    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 11    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 12    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 9    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 10    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 5    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 2    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 8    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 14    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม แปลงที่ 16    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th