รายละเอียดโครงการขององค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
โครงการ  
ป่าสาธารณประโยชน์บ้านอูบมุง หมู่ 2    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th