รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลชัยวารี
โครงการ  
กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดคาร์บอน    
โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการบริโภค บึงชัยวารี    
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนวัดป่าชัยมงคลมิ่งเมือง    
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ดอนปู่ตา ตามหลักความเชื่อชุมชน    
พื้นที่ป่าอนุรักษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์    
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ    
โครงกาารท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ    
โครงกาารท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ    
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนวัดป่าสามัคคธรรม    
โครงกาารท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"    
โครงกาารท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติ    
โครงการสวนสุขภาพ เพื่อประชาชน    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th