รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลตำบลช่องลม
โครงการ  
ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (ซุ้มถึงหน้าเทศบาล)    
ป่าชุมชนบ้านวังยาง-บึงกระดาน    
โรงผลิตปุ๋ยเทศบาลตำบลช่องลม    
ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่5 บ้านวังยาง-หมู่3บ้านบึงกระดาน)    
โรงเรียนบ้านเกศกาสร    
ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน - หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ)    
แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเทศบาลตำบลช่องลม    
วัดคลองเจริญ    
สระหลวง    
วัดวังยางวนาราม    
ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ ถึง หมู่ที่ 4 บ้านปรือพันไถ)    
สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม    
ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม)    
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน    
วัดปรือพันไถ    
โรงเรียนบ้านปรือพันไถ    
โรงเรียนเทศบาลช่องลม    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกศกาสร    
วัดเกศกาสร    
โรงเรียนบ้านช่องลม    
วัดช่องลม    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th