รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลนครยะลา ยะลา
โครงการ  
สวนสาธารณะโรงพิธีช้างเผือก    
ศูนย์เยาวชน    
ศาลหลักเมือง    
สวนมิ่งเมือง    
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนขวัญเมือง    
สวนศรีเมือง (ต่อ)    
เกาะกลางถนนเทศบาล 1 จากสี่แยกโรงพยาบาลยะลา ความยาวเกาะถึงสะพานท่าสาป    
เกาะกลางวงเวียนหอนาฬืกา ถนนสุขยางค์หน้าเทศบาลถึงถนนสิโรรส    
เกาะกลางถนนสิโรรส จากหอนาฬิกาตลาดเก่าถึงสามแยกจารู    
เกาะกลางถนนหน้าโรงพยาบาลยะลาถึงถนนพาดทางรถไฟ    
เกาะกลางถนนพิพิธภักดี จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนถึงโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง    
เกาะกลางถนนสายคชหิรัญ ข้างศาลจังหวัดยะลา    
เกาะกลางถนนสี่แยกโรงพยาบาลยะลาถึงสามแยกทนายพงษ์    
เกาะกลางถนนรัฐคำนึงหน้าโรงแรมยะลามายเฮาส์    
เกาะกลางถนนสุขยางค์ จากศาลหลักเมืองถึงสำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา    
ทางเท้าถนนอาคารสงเคราะห์ ระหว่างโรงเรียนสตรียะลากับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    
ทางเท้าข้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา    
เกาะกลางสี่แยกโรงเรียนพัฒนาวืทยา    
วงเวียนโครงการจัดรูปที่ดิน    
สะพานท่าสาปถึงสามแยกทนายพงษ์    
บึงแบเมาะ    
สนามกีฬาจารูพัฒนา    
เกาะกลางถนนสุขยางค์จากหน้าแฟลตตำรวจ ถึงสี่แยกมาลายูบางกอก    
สวนบ้านร่มท่าน้ำสะเตง    
เกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนสตรียะลาถึงศาลหลักเมือง    
วงเวียนหอนาฬิกา เทศบาลนครยะลา    
สำนักงานเทศบาลนครยะลา    
เกาะกลางถนนจัดรูปที่ดิน    
เกาะกลางถนนสะพรั่งอุทิศถึงไปรษณีย์หลักเมือง    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตลาดเก่า)    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th