รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
โครงการ  
ถนนคลองชลประทาน (คลองเจริญ)    
ถนนอำเภอ    
ถนนพรหมประกาย    
ถนนโพศรี    
ถนนอธิบดี    
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี    
ทุ่งศรีเมือง    
สวนสาธารณะหนองประจักษ์    
ถนนศรีสุข    
สวนสาธารณะหนองบัว    
ถนนศรีชมชื่น    
ถนนเบญจางค์    
ถนนประชารักษา    
ถนนธรรมเจดีย์    
ถนนเพาะนิยม    
ถนนนิตโย    
ถนนมุขมนตรี    
ถนนศุภกิจจรรยา    
ถนนนเรศวร    
ถนนพานพร้าว    
ถนนประจักษ์ศิลปาคม    
ถนนทหาร    
ถนนอุดรดุษฎี    
ถนนระหว่างวงเวียนกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมถึงวงเวียนน้ำพุ    
ถนนอัศวมิตร    
ถนนเทศา    
ถนนมูลศาสตร์สาทร    
ถนนหมากแข้ง    
ถนนวัฒนานุวงศ์    
สวนโพธิพิรุณ    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th