ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
  วันที่ปลูก : 2017-01-01
  วันที่สำรวจ : 2019-07-03
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล บ้านกลาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หูกระจง 8 0.4041 0.00
พญาสัตบรรณ 6 5.9660 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 2.3399 0.00
แคนา 2 3.3581 0.00
มะม่วง 2 0.6022 0.00
ตะขบ 1 0.4622 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.0115 0.00
หว้า 1 0.0644 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา (7,189 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
13.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th