ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 2
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 2
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ปาล์มขวด 13 0.5363 0.00
ดำตะโก 8 0.5674 0.00
พญาสัตบรรณ 5 1.6777 0.00
ไทร 3 0.4105 0.00
ปาล์มหางกระรอก 2 0.2845 0.00
อื่นๆ 2 0.0000 0.00
ยางนา 1 4.5742 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา (5,275 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
8.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th