ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะหนองหลอด
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองหลอด
  วันที่ปลูก : 1990-06-25
  วันที่สำรวจ : 2020-07-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ประดู่ 117 27.0385 0.00
ขี้เหล็ก 76 20.4196 0.00
สะเดา 33 5.8372 0.00
ราชพฤกษ์ 30 9.1780 0.00
มะฮอกกานี 22 2.0764 0.00
นนทรี 12 5.1252 0.00
มะขาม 10 0.5175 0.00
มะยม 8 0.0553 0.00
มะม่วง 6 1.4228 0.00
มะรุม 5 0.5223 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 5 0.9614 0.00
กระถิน 4 0.0166 0.00
มะกอกป่า 4 0.3890 0.00
มะกรูด 1 0.0304 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
77 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา (124,139 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
73.59
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th