ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ฝั่งโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
  ชื่อโครงการ : ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ฝั่งโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
  วันที่ปลูก : 2000-05-25
  วันที่สำรวจ : 2020-07-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง ชัยภูมิ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พิกุล 18 0.6638 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา (7,750 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.66
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th