ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ชุมชนตลาด
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
  ชื่อโครงการ : ชุมชนตลาด
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 1997-05-23
  วันที่สำรวจ : 2020-07-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล เขาชัยสน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล เขาชัยสน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เข็ม 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 0 งาน 49 ตารางวา (197 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th