ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนเทศบาล 4
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนเทศบาล 4
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
เสลา 22 1.7404 0.00
หว้า 8 1.4811 0.00
ประดู่ 7 0.0453 0.00
หูกระจง 7 0.1001 0.00
ปาล์มฟอกเทล 7 0.7938 0.00
ปาล์มขวด 6 0.1299 0.00
ตะแบก 5 0.0808 0.00
ปาล์มน้ำมัน 3 1.7642 0.00
ลีลาวดี 2 0.0432 0.00
พิกุล 1 0.0087 0.00
มะรุม 1 0.0850 0.00
ปีบ 1 0.0056 0.00
พญาสัตบรรณ 1 0.0890 0.00
กระดังงา 1 0.0498 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา (16,595 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
6.42
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th