ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ พื้นที่สาธารณะบริเวณฝายทุ่งพร้าว
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลนางแล
  ชื่อโครงการ : พื้นที่สาธารณะบริเวณฝายทุ่งพร้าว
  วันที่ปลูก : 2019-09-18
  วันที่สำรวจ : 2020-07-22
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล นางแล
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา (11,520 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th