ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนหย่อมรูปสัญลักษณ์ชามเซรามิคตราไก่
  หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ชื่อโครงการ : สวนหย่อมรูปสัญลักษณ์ชามเซรามิคตราไก่
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2018-01-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น :
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา (7,885 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th