ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ เกาะดอนสวรรค์
  หน่วยงาน : เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
  ชื่อโครงการ : เกาะดอนสวรรค์
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2018-12-08
  วันที่สำรวจ : 2018-11-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล งิ้วด่อน อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร สกลนคร
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ชุมแสง 6 0.3018 0.00
หว้า 1 0.0150 0.00
ยางนา 1 21.6115 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
528 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา (846,013 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
21.93
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th