ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ที่พักสงฆ์โนนดินแดง
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
  ชื่อโครงการ : ที่พักสงฆ์โนนดินแดง
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2018-02-04
  สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล บ้านแป้น อำเภอ โพนนาแก้ว จังหวัด สกลนคร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแป้น
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
14 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (22,672 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th