ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดปากทางเจริญ
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
  ชื่อโครงการ : วัดปากทางเจริญ
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2018-07-30
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ดอยหล่อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
8 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา (13,021 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th