ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดบ้านเมืองโพธิ์
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์
  ชื่อโครงการ : วัดบ้านเมืองโพธิ์
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2017-07-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล เมืองโพธิ์ อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโพธิ์
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
22 ไร่ 0 งาน 76 ตารางวา (35,504 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th