ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดอินทราวนาราม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลอิสาณ บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : วัดอินทราวนาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2017-07-28
  สถานที่ปลูก : หมู่ 7 ตำบล อิสาณ อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล อิสาณ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
37 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา (60,397 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th