ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดป่าวังแสงธรรม
  หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
  ชื่อโครงการ : วัดป่าวังแสงธรรม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2017-08-21
  สถานที่ปลูก : หมู่ 6 ตำบล วังนกแอ่น อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล วังนกแอ่น
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
103 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา (165,497 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th