ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สวนสาธารณะเทศบาลลานไทย
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี
  ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเทศบาลลานไทย
  วันที่ปลูก : 2019-08-17
  วันที่สำรวจ : 2019-08-17
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล พนัสนิคม อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พนัสนิคม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตะแบก 13 1.4695 0.00
ปาล์มฟอกเทล 8 1.5625 0.00
พิกุล 8 0.3902 0.00
แคแสด 7 0.2715 0.00
ประดู่ 6 0.0000 0.00
กัลปพฤกษ์ 5 0.7622 0.00
ราชพฤกษ์ 4 1.5127 0.00
สัก 4 0.1784 17,430.00
พญาสัตบรรณ 3 3.0437 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 2 40.2386 0.00
จิกน้ำ 2 1.0229 0.00
กระถินณรงค์ 2 1.4772 0.00
มะม่วง 2 2.0948 0.00
โพทะเล 1 4.7134 0.00
โมกแดง,โมกป่า 1 1.0449 0.00
มะยมป่า 1 0.0629 0.00
โมกหลวง 1 0.3652 0.00
ปาล์มขวด 1 0.7530 0.00
หลิว 1 0.0000 0.00
ไทร 1 0.0000 0.00
ลำดวน 1 0.2261 0.00
เสลา 1 0.2120 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
3 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา (6,292 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
61.40
มูลค่าไม้เศรษกิจ
17,430.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th