ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดพระธาตุปลายนา
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหงาวจังหวัดเชียงราย
  ชื่อโครงการ : วัดพระธาตุปลายนา
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2018-01-13
  สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล หงาว อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล หงาว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
21 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา (34,309 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th