ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ สถานีรถไฟหัวหินและวงเวียนสถานีรถไฟหัวหิน
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : สถานีรถไฟหัวหินและวงเวียนสถานีรถไฟหัวหิน
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-16
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
โพธิ์ 8 153.4415 0.00
อื่นๆ 8 244.0464 0.00
ลีลาวดี 8 3.3651 0.00
ตะแบก 6 17.7186 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 6.6022 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 4.1276 0.00
ไทร 2 80.9261 0.00
จามจุรี 2 22.9280 0.00
พญาสัตบรรณ 2 3.2074 0.00
มะขามเทศ 2 2.8051 0.00
สะเดา 1 0.7152 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา (2,016 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
539.88
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th