ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ลานทำกิจกรรม 19 ไร่
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : ลานทำกิจกรรม 19 ไร่
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-02-27
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 15 5.0022 0.00
พญาสัตบรรณ 5 3.0283 0.00
เหลืองปรีดียาธร 3 3.6740 0.00
หูกระจง 2 1.0026 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 0 งาน 71 ตารางวา (1,882 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
12.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th