ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ศาลากลางจังหวัด
  หน่วยงาน : ทสจ.สระแก้ว สระแก้ว
  ชื่อโครงการ : ศาลากลางจังหวัด
  วันที่ปลูก : 2021-02-26
  วันที่สำรวจ : 2021-03-01
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง สระแก้ว
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กรรณิการ์ 1 0.0017 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา (10,102 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th