ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงผลิตปุ๋ยเทศบาลตำบลช่องลม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : โรงผลิตปุ๋ยเทศบาลตำบลช่องลม
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2017-06-28
  วันที่สำรวจ : 2021-03-12
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 6 ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ขี้เหล็ก 2 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา (7,267 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th