ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่5 บ้านวังยาง-หมู่3บ้านบึงกระดาน)
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่5 บ้านวังยาง-หมู่3บ้านบึงกระดาน)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2006-01-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 5 บ้านวังยาง - หมู่ที่ 3 บ้านบึงกร ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 42 20.7733 0.00
เสลา 10 2.7618 0.00
สัก 6 2.4666 0.00
สะเดา 6 4.5168 0.00
พิกุล 5 0.2493 0.00
ข่อย 5 3.4613 0.00
เหลืองปรีดียาธร 5 1.3691 0.00
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 4 3.1848 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 0.3532 0.00
อินทนิล 3 1.0852 0.00
จามจุรี 3 24.6758 0.00
กระพี้จั่น 2 0.2778 0.00
มะม่วง 1 0.1163 0.00
ลีลาวดี 1 0.2410 0.00
เลี่ยน 1 1.8031 0.00
ปีบ 1 0.0556 0.00
มะขาม 1 0.4229 0.00
ตะแบก 1 0.2339 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
24 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา (39,051 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
68.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th