ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน - หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ)
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : ข้างทางสายลานกระบือ-ลานตาบัว (หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน - หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2006-01-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 3 บ้านบึงกระดาน - หมู่ที่ 6 บ้านเ ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พื้นที่ปลูกสีเขียว
25 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา (41,125 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
0.00
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th