ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
  วันที่ปลูก : 2000-01-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-06
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 5 ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 28 6.7083 585,200.00
ราชพฤกษ์ 9 2.5306 0.00
สะเดา 7 3.7947 0.00
มะม่วง 4 2.8834 0.00
มะรุม 4 2.6949 0.00
จามจุรี 3 3.4006 0.00
ปาล์มขวด 3 0.5617 0.00
ดู่ 2 0.5237 0.00
ไทร 2 5.1838 0.00
มะขามเทศ 2 0.4489 0.00
กระถิน 2 0.6507 0.00
น้อยหน่า 1 0.0820 0.00
ข่อย 1 0.1512 0.00
รำเพย 1 0.4478 0.00
ลีลาวดี 1 0.4175 0.00
มะค่า 1 0.3800 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 1 0.0108 0.00
ตะโก 1 0.2236 0.00
ยางนา 1 0.1198 0.00
แครกฟ้า 1 3.0357 0.00
กุ่มน้ำ 1 0.0422 0.00
ขี้เหล็ก 1 0.6284 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 0.4317 0.00
สะแกนา 1 0.1539 0.00
มะพร้าว 1 0.0608 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
9 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา (15,159 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
35.57
มูลค่าไม้เศรษกิจ
585,200.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th