ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลช่องลม
  ชื่อโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม
  วันที่ปลูก : 2000-01-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ หมู่ที่ 5 ตำบล ช่องลม อำเภอ ลานกระบือ จังหวัด กำแพงเพชร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ช่องลม
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก 17 7.3819 0.00
ราชพฤกษ์ 13 7.0906 0.00
มะม่วง 7 2.6795 0.00
พิกุล 5 0.3991 0.00
สะเดา 3 5.2338 0.00
สัก 3 1.5955 0.00
หมาก,หมากเหลือง 2 0.1422 0.00
กระท้อน 2 0.2523 0.00
แคนา 1 0.0971 0.00
เม่าหลวง 1 0.1476 0.00
ยอป่า 1 1.2772 0.00
มะยม 1 0.0650 0.00
มะขามป้อม 1 0.2771 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
5 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา (8,502 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
26.64
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th