ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ วัดบ้านแม่ฮวก
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง
  ชื่อโครงการ : วัดบ้านแม่ฮวก
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 1988-03-01
  วันที่สำรวจ : 2021-04-10
  สถานที่ปลูก : หมู่ 3 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไหล่หิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 135 180.2765 2,033,996.00
สะเดา 56 38.4821 0.00
เต็ง 45 79.2157 0.00
ขี้เหล็ก 14 25.8657 0.00
ราชพฤกษ์ 11 22.9638 0.00
ตะแบก 10 17.1171 0.00
จามจุรี 7 13.2235 0.00
มะขาม 5 72.4254 0.00
โพธิ์ 5 187.6210 0.00
พฤกษ์ 4 7.1597 0.00
ยูคาลิปตัส 4 16.4794 0.00
ประดู่ 4 3.9131 0.00
ยมหิน 3 2.8151 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 3 9.3514 0.00
ลีลาวดี 2 4.3079 0.00
ขะจาว 2 1.0169 0.00
ตะโก 2 1.8271 0.00
แดง 2 7.6782 0.00
มะกอกป่า 2 5.2243 0.00
ค้อ 2 7.3757 0.00
ดอกแก้ว 2 8.6443 0.00
ลาน 2 18.0303 0.00
ดีปลากั้ง 1 0.3151 0.00
บ๊วย 1 1.0050 0.00
งิ้ว 1 0.7152 0.00
รัง 1 1.4804 0.00
ฟิโลเดนดรอน รวยทรัพย์ 1 1.2791 0.00
มะม่วง 1 0.2727 0.00
ชงโค 1 0.4556 0.00
ผักเฮือด 1 1.1227 0.00
ยางนา 1 0.3821 0.00
หูกวาง 1 0.3821 0.00
มะรุม 1 3.1522 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 8.1496 0.00
สน 1 0.7152 0.00
หมวกจีน 1 3.9635 0.00
เหลืองอินเดีย 1 2.3022 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา (11,207 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
756.71
มูลค่าไม้เศรษกิจ
2,033,996.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th