ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ อุทยานมกุฎรมยสราญ
  หน่วยงาน : เทศบาลนครนนทบุรี
  ชื่อโครงการ : อุทยานมกุฎรมยสราญ
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2021-05-25
  วันที่สำรวจ : 2021-05-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 8 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร นนทบุรี
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
กระซิก 142 122.5478 0.00
นนทรี 121 148.4158 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 67 49.1627 0.00
เหลืองปรีดียาธร 46 22.9522 0.00
มะฮอกกานี 40 12.6294 0.00
กาฬพฤกษ์ 30 20.4412 0.00
พญาสัตบรรณ 25 25.9771 0.00
ลีลาวดี 24 12.6121 0.00
พิกุล 21 9.6283 0.00
ปาล์มสิบสองปันนา 17 0.1643 0.00
ทองอุไร 12 5.9427 0.00
ไทรใหญ่ 11 13.0518 0.00
หูกระจง 11 6.5620 0.00
บุหงาส่าหรี 11 9.5407 0.00
แคนา 9 0.2329 0.00
ชงโค 7 10.5640 0.00
ดอกแก้ว 6 1.0243 0.00
จำปี 5 2.9827 0.00
ปีบ 4 0.6279 0.00
ปาล์มสามเหลี่ยม 4 0.0000 0.00
โพธิ์ 4 9.5083 0.00
กันเกรา 3 4.6182 0.00
เต่าร้าง 3 0.3349 0.00
ปาล์มแว็กซ์ 3 0.1232 0.00
อินทนิล 3 5.7020 0.00
กระโดน 3 2.9451 0.00
จามจุรี 3 7.3217 0.00
โครธ 2 1.1931 0.00
กัลปพฤกษ์ 2 4.2741 0.00
จันทน์กะพ้อ 2 0.4551 0.00
มะขามเทศ 2 6.5625 0.00
ตะแบก 2 1.1930 0.00
มะม่วง 2 1.1931 0.00
พะยอม 2 2.4811 0.00
ขนุน 1 2.1371 0.00
มะพร้าว 1 1.2406 0.00
มะลิดไม้ เพกา 1 0.3088 0.00
จิกเศรษฐี 1 0.0335 0.00
กระถินณรงค์ 1 1.8970 0.00
สัก 1 2.4076 0.00
ปาล์มน้ำมัน 1 0.2500 0.00
สะเดา 1 1.2608 0.00
ไทรใบสามเหลี่ยม 1 0.0948 0.00
อินทผาลัม 1 0.0902 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
54 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา (87,406 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
532.69
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th