ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ถนนเฉลิพระเกียรติ (ช่วงระหว่างถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ ถึงถนนชายหาด)
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสร้างก่อ
  ชื่อโครงการ : ถนนเฉลิพระเกียรติ (ช่วงระหว่างถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ ถึงถนนชายหาด)
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 2021-05-25
  วันที่สำรวจ : 2021-05-25
  สถานที่ปลูก : หมู่ 9 ตำบล สร้างก่อ อำเภอ กุดจับ จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล สร้างก่อ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ราชพฤกษ์ 49 73.1427 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา (2,193 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
73.14
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th