ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เทศบาลตำบลไหล่หิน
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง
  ชื่อโครงการ : เทศบาลตำบลไหล่หิน
  วันที่ปลูก : 2014-02-16
  วันที่สำรวจ : 2021-06-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล ไหล่หิน อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ไหล่หิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
หูกระจง 16 9.9514 0.00
รัง 13 52.1042 0.00
สน 5 1.7134 0.00
หมาก,หมากเหลือง 4 3.8430 0.00
สะเดา 4 9.1682 0.00
พญาสัตบรรณ 4 20.3553 0.00
พะยูง 3 31.3696 0.00
หว้า 1 28.8754 0.00
มะค่าโมง 1 1.3779 0.00
กระบก 1 21.7405 0.00
แคนา 1 1.7796 0.00
สัก 1 0.6009 0.00
โพธิ์ 1 0.6447 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา (6,754 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
183.52
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th