ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ เทศบาลนครหาดใหญ่
  หน่วยงาน : เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา
  ชื่อโครงการ : เทศบาลนครหาดใหญ่
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-07-14
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 4 10.2080 0.00
อินทนิล 1 0.2132 0.00
เสลา 1 0.4976 0.00
ราชพฤกษ์ 1 0.9396 0.00
มะขาม 1 1.8694 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา (4,448 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
13.73
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th