ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดโพธิ์รัตนาราม
  หน่วยงาน : อบต.ปากแรต
  ชื่อโครงการ : วัดโพธิ์รัตนาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2021-08-02
  สถานที่ปลูก : หมู่ 5 ตำบล ปากแรต อำเภอ บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแรต
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
สัก 7 10.1102 0.00
ประดู่ 6 11.4574 0.00
หูกระจง 5 9.7276 0.00
สน 4 4.5936 0.00
มะม่วง 2 1.0487 0.00
พญาสัตบรรณ 2 7.0813 0.00
โพธิ์ 2 12.7061 0.00
สาละ 2 3.3973 0.00
ไทร 1 0.7152 0.00
มะพร้าว 1 0.9766 0.00
ลีลาวดี 1 0.4947 0.00
หว้า 1 2.9026 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา (4,076 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
65.21
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th